ZOOM: Quản Lý Dự Án Đầu Tư & Gia Tăng Tài Sản bằng Skin in Game

ZOOM: Quản Lý Dự Án Đầu Tư & Gia Tăng Tài Sản bằng Skin in Game
– Khách Mời: Ms. Trang Phạm
– Thời gian: 20h30 thứ 2 ngày 22/11/2021
– Địa điểm: Group Đầu Tư Crypto Dài Hạn & VF Ventures

icons8-exercise-96