Phương Pháp Bình Quân Giá DCA Áp Dụng Trong Đầu Tư Crypto Dài Hạn

DCA (Dollar Cost Averanging) là chiến lược bình quân giá. Đây là chiến lược mà trong đó nhà đầu tư cần chia tổng số tiền cho các giao dịch dưới dạng định kỳ hoặc theo từng mức giá nhất định của 1 loại tài sản nào đó nhằm giảm thiểu rủi ro lên số vốn mà họ đầu tư.

Hiểu 1 cách đơn giản thì DCA là việc phân nhỏ số tiền đầu tư thành nhiều phần khác nhau thay vì đầu tư tất cả số vốn vào 1 lần.

Phải xác định rõ là ĐẦU CƠ hay ĐẦU TƯ?
Vì với từng cách sẽ áp dụng khác nhau tùy theo chiến lược cụ thể mà áp dụng phương pháp bình quân giá DCA, không thể áp dụng máy móc mà không hiểu biết gì.

icons8-exercise-96