Kết nối BOT trong giao dịch Crypto trên sàn giao dịch Binance

Giúp bạn giao dịch dễ dàng và có được nhiều ưu thế bằng cách áp dụng công nghệ ưu việt

Tham gia Telegram

Giới Thiệu Bot Giao Dịch Hunter 5.0 Kết Nối Với Tài Khoản Binance

Hướng Dẫn Kết Nối API Của Sàn Binance Với Bot Giao Dịch Hunter 5.0

buy BNB 300 1000 USDT

(Hướng Dẫn Chi Tiết)

sell 10 BNB 300 USDT

(Hướng Dẫn Chi Tiết)

buy BNB limit 1000 USDT

(Hướng Dẫn Chi Tiết)

sell 10 BNB limit USDT

(Hướng Dẫn Chi Tiết)

buy BNB market 1000 USDT

(Hướng Dẫn Chi Tiết)

sell 10 BNB market USDT

(Hướng Dẫn Chi Tiết)

buylimit BNB at300 1000 USDT tp400 sl250

(Hướng Dẫn Chi Tiết)

buylimit BNB at300 1000 USDT tp400

(Hướng Dẫn Chi Tiết)

buylimit BNB at300 1000 USDT tp20% sl-10%

(Hướng Dẫn Chi Tiết)

buylimit BNB at300 1000 USDT tp20%

(Hướng Dẫn Chi Tiết)

buystop BNB at300 1000 USDT tp400 sl250

(Hướng Dẫn Chi Tiết)

buystop BNB at300 1000 USDT tp400

buystop BNB at300 1000 USDT tp20% sl-10%

(Hướng Dẫn Chi Tiết)

buystop BNB at300 1000 USDT tp20%

(Hướng Dẫn Chi Tiết)

sellstop 10 BNB -10% USDT

sellstop 10 BNB 250 USDT

sell 10 BNB USDT tp20% sl10%

sell 10 BNB USDT tp400 sl250

sell 10 BNB at300 USDT onlybuy250

sell 10 BNB at300 USDT onlybuy-30%

sell 10 BNB at300 USDT allbuy250

sell 10 BNB at300 USDT allbuy-30%

sell 10 BNB at300 USDT 1buy250 2buy350

sell 10 BNB at300 USDT 1buy-30% 2buy10%